event-author-img-1

Posted by : sanne

Aanwezig: Henk Zwartepoorte, Rob Verhoeks, Peter Bulsing, Laurens Woldring, Sjef Ramaekers, Ruurd van Donkelaar (verslag).

Stamboek Testudo marginata

We hebben een nieuwe co- stamboekhouder bij het Marginata stamboek: Gert Jaap van Klinken. Hij woont in Griekenland op de Peloponnesos in het areaal van Testudo marginata en heeft een groepje in zijn eigen tuin met voortplanting. Het zou nuttig zijn van hem vooral informatie te verkrijgen over het natuurlijke habitat, over de diverse populaties in Griekenland inclusief die van de "ondersoort" weissingeri. Ook zou er een mogelijkheid kunnen zijn om aan de wilde populaties DNA onderzoek te doen.
Het stamboek kent nauwelijks uitbreiding. Is stabiel in aantal dieren.

Stamboek Testudo hermanni hermanni

Het stamboek is stabiel. Er komen gemiddeld 2 deelnemers per jaar bij.
Ik registreer alleen maar dieren van bekende herkomst. De deelnemers zijn over het algemeen betrokken en mutaties worden goed doorgegeven. De kweek is kleinschalig en de afzet is nog steeds goed.
Er zijn goede contacten met Italië waar veel dieren van bekende herkomst zijn. Ook is de stamboekhouder actief op een forum over mediterrane schildpadden: http://www.tartoombria.org/
Hier plaatsen liefhebbers uit verschillende landen foto's van dieren van bekende herkomst.
Zo wordt er getracht fysieke kenmerken te vinden om dieren van verschillende subpopulaties te kunnen determineren.
Het stamboek functioneert ook nog steeds als bemiddelaar tussen vraag en aanbod.

Stamboek Testudo hermanni boettgeri

Ruurd registreert alleen nog enkele grotere fokgroepen en verder alle ESF dieren die via DR/IBG en voordeurdieren regeling bij het stamboek zijn geplaatst. Voor het opvangen van deze dieren is deelname aan het stamboek verplicht dus de registratie moet blijven bestaan. Het stamboek heeft geen nut meer als bewaker van de genetische kwaliteit van de gevangenschapspopulaties. Daarvoor zijn de populaties te gemengd en is de registratie van ouderdieren te onnauwkeurig.
Er wordt massaal gekweekt en ook via farming worden veel jonge dieren van onbekende herkomst aangeboden. De prijzen van jonge dieren zijn nu zo laag dat veel liefhebbers niet meer willen kweken. Ook het probleem van afzet van kweek met Wildvang/F1 dieren speelt hierbij een rol.

Stamboek Testudo horsfieldii

Het is een klein stamboek en er gaan regelmatig door sterfte toch dieren verloren. Sjef maakt zich zorgen over herpes virussen binnen de verschillende populaties. Wordt hier te onzorgvuldig mee omgesprongen of moeten we ons er juist niet te veel zorgen over maken omdat het virus ook in wilde populaties regelmatig voorkomt? Sjef stelt voor om de om de stamboekdieren eventueel te testen i.s.m. de Universiteit Utrecht bij Job Stumpel

Stamboek Testudo kleinmanni


Hierin zitten momenteel 250 dieren.
De deelnemers zijn zeer gemotiveerd.

Stamboek Testudo graeca


In het stamboek zitten momenteel 407 dieren. Voor haplotype 1 is destijds een negatief kweekadvies afgegeven. Van de overige haplotypen zijn wel enkele kweekgroepen in het stamboek aanwezig doch de kweek komt niet echt tot stand. Van de DR/IBG dieren valt te melden dat toch nog vaak op langere termijn veel sterfte wordt gemeld. Ook van de aanvankelijk grote aantallen nakweekdieren van bv de Bulsing kweek (haplotype 1) uit de jaren 90 is veel sterfte gemeld.
Er zijn nog steeds problemen rond de opvang van dieren via IBG en Iguana. De identificatie loopt niet goed en er wordt slordig met documenten omgesprongen. Hierover is tussen de stamboekhouder en IBG een geregeld contact. Er wordt verbetering beloofd.

Voordeurdieren


Legalisering en registratie van voordeurdieren loopt voldoende goed. Alle dieren worden eigendom van het ESF. De aangever mag in principe de dieren niet zelf houden om witwas- praktijken te voorkomen.
Een BO wordt alleen nog gegeven aan houders van dieren die in het stamboek zitten.
Het kan nuttig zijn om de problemen met de BO vast te leggen zoals de afzet van 1e generatie nakweek. Dit zal door de werkgroep worden opgepakt.
Er komt op korte termijn (waarschijnlijk februari 2011) een digitale aanmelding voor Cites, waarbij houders een eigen digitaal dossier bij LNV kunnen aanleggen.

Surplus nakweekdieren


Er is discussie over een mogelijkheid surplus nakweekdieren via de dierenhandel bij schildpadhouders buiten het stamboek onder te brengen. De dieren worden dan niet in het stamboek opgenomen doch wel geregistreerd om eventueel later bij aanmelden aan het stamboek ze te kunnen herkennen. Een goede foto-identificatie of wellicht chippen is een voorwaarde. Deze optie zou een druk op wilde populaties kunnen verminderen.
Sjef vraagt in hoeverre de afzet aan de handel strookt met de beleidslijnen van NBSV. Staan de beleidslijnen verkoop aan de handel in de weg of ondersteunen ze deze? Dit moet nog uitgezocht worden.