event-author-img-1

Posted by : sanne

Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH) wil geen positieflijsten

betreffende het houden van huisdieren

De stichting Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH) is een platform dat werd opgericht op initiatief en met (financiële) steun van de overheid en van organisaties in de sector.

De basisdoelstelling van het PVH is het bevorderen van de verantwoorde relatie tussen de mens en het gezelschapsdier, alsmede het beschikbaar maken van de benodigde kennis, zodat gezelschapsdieren op een verantwoorde wijze worden gehouden.

In het PVH zijn tal van organisaties van huis- en gezelschapsdierenhouders actief. Ook de ESF, de Nederlands- Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV)en de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde (Lacerta) zijn actief in dit platform.

Het PVH heeft bezwaren tegen de ongefundeerde invoering van zogenaamde Positieflijsten voor het houden van huisdier- en gezelschapsdieren omdat zij niet bijdragen aan het welzijn van de diersoorten, die daarop terecht komen.

Daarnaast heeft het PVH ernstige kritiek op de in opdracht van staatssecretaris Henk Bleker - door de WUR Wageningen (University & Research Centre) ontwikkelde systematiek voor het plaatsen van diersoorten op de positieflijsten en de wijze waarop het ministerie EL&I probeert deze lijsten in te voeren. De sector vindt dat zij weinig serieus wordt genomen. De in 2011 vastgestelde Wet Dieren, die naar verwachting op 1 januari 2013 van kracht wordt, geeft hoofdlijnen voor allerlei zaken waarvan de details vervolgens in zgn. Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) zullen worden uitgewerkt.

De nieuwe Wet Dieren bevat een artikel waarin wordt bepaald dat alleen aangewezen dieren mogen worden gehouden. Er wordt momenteel gewerkt aan de opstelling van zogenaamde Positieflijsten, die weergeven welke diersoorten nog wél mogen worden gehouden.

Soorten die dus niet in deze lijsten zijn opgenomen, mogen nadat de lijsten van kracht worden, niet meer worden gehouden. Deze lijsten zijn dus van groot belang voor alle houders van gezelschapsdieren.

Het PVH is van mening dat met de voorgestelde aanpak vele duizenden liefhebbers van bijzondere soorten daarmee onterecht worden belemmerd in hun liefhebberij. Het PVH heeft staatssecretaris Henk Bleker opnieuw dringend verzocht af te zien van invoering van de zogenaamde positieflijsten en het gesprek hierover aan te gaan met de sector.

Een invoering van Positieflijsten voor reptielen voor de ESF zalgrote gevolgenhebben voor het verwezenlijken van haar doelstelling “het opbouwen en in standhouden van genetisch verantwoorde populaties van beschermde en bedreigde soorten in gevangenschapâ€.

Ter verder informatie wordt verwezen naar : www.huisdieren.nu